Tallinna Linnakantselei toetusel leiab 1.10-31.12.2014 aset koolitusprojekt "Käitumisraskustega laste tugiisikute ettevalmistus".

Projekti taustainfo ja vajalikkus:

Vajadus grupiviisilisele ja individuaalsele toetusele on aastatega kasvanud ning üha enam vajavad rühmatööd ja tugiisikuteenust ka nooremad vanuserühmad.

Vajaduse suurenemisest tulenevalt RuaCrew teenuste järele soovime kaasata rohkem grupijuhte ja tugiisikuid. RuaCrew soovib oma tegevusse kaasata enam tudengeid, kes alles eriala omandavad, kuid kes vajaksid lisateadmisi ja oskuseid, et teha tööd haavatavate sihtgruppide laste ja noortega. Puudulikud teadmised ja oskused võivad abistamise asemel hoopis kahju kaasa tuua ning seetõttu soovitakse antud projekti raames võimaldada kõigil tegutsejatel saada ühtmoodi oskusteave. Et tegeleda sotsiaalsete oskuste arendamisega ja arengu toetamisega noortel, kes on RuaCrew sihtrühmaks, vajavad huvilised kindlate teemadega koolitusi. Samuti on vaja täiendada juba tegutsevate grupijuhtide ja tugiisikute teadmiseid, et vältida töörutiinist tekkivaid puudujääke nende tegevuses. Meie kogemus on näidanud, et ainult väljaõppest ei piisa. Töötades noortega gruppides ja individuaalselt on vajalik esialgne nõustamine, et toetada teoreetiliste teadmiste parimal moel reaalsesse tegevusse rakendamist.

Antud projekti läbi taotleme toetust sotsiaalsetes raskustes ja käitumisraskustega noorte grupijuhtude ning tugiisikute ettevalmistuseks. Nende tulevane töö on keeruline, kaootiline ja vähe tasustatud. Meie kogemus on näidanud, et koolituste ja hilisem tegevuse toetamine, mille eest osalejad ise tasume ei pea, on inimestele tööalaseks motivatsiooniks, millest lähtuvalt on tagatud noortega töö jätkusuutlikus.

Projekti raames korraldatakse väljaõpe grupijuhtidele ja tugiisikutele andes neile vajalikud teadmised, oskused ja ettevalmistus parimal moel tegutsemiseks RuaCrew sihtgrupiks olevate laste ja noorte kasuks. Väljaõppe sisu, mille omandamist peame vajalikuks, et grupijuhil ja tugiisikul oleks võimalik töötada noore hüvanguks, kelle sotsiaalsete oskuste arengule ja üleüldisele käekäigule on vaja lisatähelepanu pöörata, on välja toodud koolituskavas.

Projekti eesmärgiks on  inimeste teoreetiline ja praktiline väljaõpe selliselt, et nad on võimelised RuaCrew sihtrühmaks olevaid sotsiaalsetes raskustes ja käitumisraskustega noori toetama toimetulevaks täiskasvanuks kasvamisel.

Eesmärgi saavutamiseks pakume noorte grupijuhtidele ja tugiisikutele koolitusi tööks vajalike teadmiste saamiseks ja täiendamiseks ning grupinõustamisi teadmiste praktilise rakendamise toetamiseks.

Koolituste ja nõustamise läbi soovib MTÜ RuaCrew tagada vastavalt projekti sihtrühma jagunemisele:

1) et uutel värvatud grupijuhtidel ja tugiisikutel on sotsiaalsetes raskustes ja käitumisraskustega noortega tööks vajalikud teadmised ja oskused.

2) et juba tegutsevatel grupijuhtidel ja tugiisikutel on säilinud tööks vajalik professionaalne tase.

Uutele grupijuhtidele ja tugiisikutele on koolitused ja nõustamised tulevase töö aluseks ja tugisambaks, tegutsevatele grupijuhtidele ja tugiisikutele teadmiste ning oskuste värskendamiseks, ülekordamiseks ja kontrollimiseks.

Projekti alaeesmärk on grupijuhtide ja tugiisikute, kes koolituste ja nõustamisteta ei kohtuks, koostöö ja teabe vahetuse soodustamine.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koolitusprogrammis osales üle 20 inimese.

Põhikoolitajateks olid Tiina Naarits-Linn ja Pille Kriisa, lisaks koolitasid Annegrete Johanson ja Anna-Kaisa Oidermaa.

Koolitusprogramm tugiisikutele